Definicje:

Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca wymogi zawarte w § 3 niniejszego Regulaminu
Listonic - System informatyczny dostępny pod adresem http://listonic.com , którego istotę jest ułatwianie zarządzania listami zakupów. Listonic umożliwia współdzielenie list zakupów pomiędzy osobami na różnych urządzeniach elektronicznych.
Serwis Listonic – witryna internetowa http://listonic.com, którą obsługuje i zarządza Listonic Sp. z o.o.
Blog Promocyjny – strona internetowa pod adresem http://na1000sposobow.pl/ prowadzona przez Listonic Sp. z o.o.
Regulamin - niniejszy regulamin

§ 1 Organizator Promocji

Organizatorem Promocji pod nazwą „Otręby na1000sposobów” zwanej dalej “Promocją” jest Listonic Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Matejki 21/23 p. 209, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000326899, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 725-199-00-50 oraz numer statystyczny REGON: 100614762 zwana dalej Organizatorem.

§ 2 Czas trwania Promocji

Promocja zaczyna się w dniu 3 lutego 2012 r. i trwa do 2 marca 2012 r.

§ 3 Uczestnictwo w promocji

1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna łącznie spełniająca następujące warunki:
- prowadzi bloga kulinarnego;
- jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Durszlak.pl;
- umieści na swoim blogu informację o uczestnictwie w niniejszej Promocji (baner promocji);
- akceptuje regulamin Promocji.

Z udziału w Promocji są wykluczeni pracownicy Organizatora, oraz podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Promocji oraz członkowie ich rodzin. Za członków rodzin niniejszego Regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Organizator nie jest zobowiązany do uzyskania od uczestników Promocji pisemnych oświadczeń dotyczących spełnienia powyższego warunku.
2. Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne.
3. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr. 101 poz.926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Promocji oraz w celach marketingowych. Uczestnicy Promocji poprzez przystąpienie do niej wyrażają dobrowolnie zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w powyższych celach. Uczestnicy mają prawo dostępu do ich danych osobowych, jak również żądania ich poprawienia lub usunięcia.

§ 4 Warunki Promocji

Do wzięcia udziału w Promocji wymagane jest opublikowanie co najmniej jednego posta lub strony z przepisem na swoim blogu odpowiadającym zasadom promocji.

§ 5 Upominki

1. Osoba prowadząca bloga, której przepis zostanie wybrany jako jeden z sześciu najlepszych otrzymuje zestaw upominków.
2. W skład jury wchodzą członkowie zarządu Listonic Sp. z o.o.: Filip Miłoszewski, Kamil Janiszewski oraz Piotr Wójcicki.
3. Upominkami w Promocji są zestawy Otrębów Kupiec: Otręby Pszenne, Otręby Owsiane oraz Otręby Żytnie firmy Kupiec oraz Garnek rzymski do wypieku chleba “kłosy”.

§ 6 Zgłaszanie Wyników

1. Po zakończeniu Promocji, na Blogu Promocji oraz w serwisie Durszlak.pl zostanie opublikowana Lista Osób, wyłonionych zgodnie z § 5.
2. Osoby otrzymujące upominek zostaną powiadomione o tym fakcie za pośrednictwem dostępnych form przekazu, np. komentarz na blogu, emaila, lub telefon najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy osób, o której mowa w § 7.

§ 7 Odbiór upominków

1. Każda osoba, która otrzyma upominek w Promocji, dostaje 1 zestaw upominków. Uczestnik Promocji jest zobowiązany w terminie tygodnia (7 dni) podać organizatorowi adres, na jaki ma być wysłany upominek.
2. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą Upominku jest osoba nieuprawnioną, czyli taka, która nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu, osoba ta traci prawo do Upominków. W wypadku ujawnienia tego faktu po odbiorze Upominków, osoba ta będzie zobowiązana do ich zwrotu. W takim przypadku Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania Upominków innemu Uczestnikowi Promocji.
3. Upominki nie mogą być wysyłane poza granice państwa polskiego. Osoby, które otrzymają Upominek zobowiązane są do podania adresu w Polsce do wysyłki Upominków.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkich nieprawidłowościach związanych z Promocją Uczestnik jest obowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora.
2. Uczestnik ma prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące Promocji, najpóźniej do dnia 14 dni po zaistnieniu domniemanej nieprawidłowości, pocztą elektroniczną na adres: listonic@listonic.pl, e-mail powinien być zatytułowany: „Reklamacja-Promocja Na 1000 sposobów” Reklamacje złożone niezgodnie z Regulaminem, w szczególności złożone po terminie lub bez zachowania wymaganej formy, nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację będzie stosować postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji będzie dostępny na Blogu Promocyjnym
2. Uczestnik Promocji jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Serwisu Listonic.
3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
5. Wszelkie treści zawarte w materiałach promocyjnych lub reklamowych dotyczących Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
6. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, iż ingerują w mechanizm Promocji lub łamią przepisy niniejszego Regulaminu mogą zostać decyzją Organizatora wykluczeni z udziału w Promocji lub utracić prawo do Upominku.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że zmiany te nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników przed taką zmianą. Informacja o zmianie regulaminu będzie każdorazowo zamieszczona na Stronie Promocji z co najmniej 3 dniowym uprzedzeniem.
8. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
- jakość i użyteczność Upominków (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej upominkiem)
- niemożność wykorzystania Upominku z przyczyn niezależnych od Organizatora.
- niedoręczenie Uczestnikowi Promocji spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
- nieprawidłowości związane z działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, w szczególności Poczty Polskiej, firm kurierskich, operatorów sieci komórkowych i telefonicznych, operatorów serwisów internetowych oraz za działania lub zaniechania Uczestników i Osób otrzymujących Upominek.

10. Osobie otrzymującej Upominek nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości upominku ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
11. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a Uczestnikiem będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.